Mo Shuil Ad Dheidh!

Mo Shuil Ad Dheidh!

Ochin! Mo chailin, 's mo shil a'd dhigh;
A chailin, mo chailin, 's mo shil a'd dhigh;
A Lili, mo Lili, 's mo shil a'd dhigh;
Cha lir dhomh am bealach le sileadh nan deur.

Gu'n d' irich mi mochthrath maduinn an d,
'S gu'n ghearr mi'n ear-thalmhainn do bhrgh mo sgil;
An dil gu'm faicinn-sa rn mo chlibh;
Ochin! Gu'm facas, 's a claobh rium fin.

Ochin! Mo chailin, 's mo shil a'd dhigh...

Na'm bitheadh siod agam, mo lgh 's mo leum,
Mi'm shuidhe aig bealach 's mo ch air ill,
Gu'n deanainn-sa cogadh gu lidir treun
Mu'n leiginn mo leannan le fear tha do'n ghrin.

Ochin! Mo chailin, 's mo shil a'd dhigh...

'S ann ormsa 'tha 'm mulad 's am fiabhrus mr,
O'n chualas gun deach' thu le Brian g;
Mo chomunn cha dean mi ri mnaoi 'san fheil,
O'n rinn thu mo thrigsinn 's mi fhin a bhi be.

Ochin! Mo chailin, 's mo shil a'd dhigh...

O! Chan eil uiseag 's na speuraibh rd,
No ian anns an doire d'am b'el mo ghrdh
Nach eil nis ri tuireadh a dh' oidhche 's a l.
O'n chualas gu'n ghlacadh mo chailin air lmh.

Ochin! Mo chailin, 's mo shil a'd dhigh...

Of Thee I Dream

Refrain
Horo, my cailin, of thee I dream
My cailin, dear cailin, of thee I dream
My own, my cailin, throughout the years
Dark is my pathway, bedimmed with tears.

I rose up early, ere dawn of day
And cut me the yarrow mid new-mown hay
To see by its magic my true-love dear
Alas I saw her, she turned from me.

O had I like others the strength of youth
My hound to follow, my path were smooth
Oh stark and grim is the fight I'd make
Ere I'd let man living my true-love take.

No lark is there in the meadows nigh
Nor bird in the forest that hears my sigh
But mourns now with me, both night and day
Since I and my true-love are parted, for aye.

Repeat Refrain

Clan Macrae Online